Projecten

De herbergen in de Liemers

In elke stad en in elk dorp vervulde de herberg vroeger een zeer bijzondere functie in het dagelijks leven. De behuizing van de gewone man was veelal klein en bescheiden en zijn woning bood weinig ruimte voor gezellig verkeer. Voor hem bestond er aanleiding genoeg om in de herbergen contacten met anderen te zoeken.

In een tijd waarin goed en betrouwbaar drinkwater tot de uitzonderingen behoorde en melk geen algemene drank was, was de consumptie voor een zeer aanzienlijk deel gericht op bier en wijn. Daarom bezochten velen dagelijks de herberg.

 

Maar afgezien van de drank, die men er kon kopen, hadden de herbergen nog verscheidene andere aantrekkelijkheden. Herbergen en café’s waren plaatsen waar men zich onder het genot van één of meer pinten bier of kannen wijn kon overgeven aan kaartspelen en dobbelen voor zover het stedelijk bestuur die spelen niet verboden of beperkt had. Nog een belangrijke reden voor het bezoeken van herbergen en café’s was de mogelijkheid om nieuws te vernemen. Daar kwamen behalve de ingezetenen ook vreemdelingen. Allereerst de reizigers. Dan kooplieden die in de stad zaken hadden te doen. Voorts rondreizende muzikanten, die dikwijls uit naburige steden, maar ook niet zelden uit verder afgelegen streken kwamen, ter opluistering van feestelijkheden van allerlei aard. Zij mochten hun viool niet eerder in het openbaar laten horen, dan nadat zij vooraf de muziekbelasting hadden afgedragen.

Aan de kasteleins was het te allen tijde toegestaan muziek in de herberg te hebben, uitgezonderd op de tijden waar de religieuze gebruiken dit niet toelieten, zoals in de Advents- en Vastentijd. Na tien uur 's avonds mocht in de café’s evenmin muziek gemaakt worden. Waarden of herbergiers, die bij gelegenheden als feesten, kermissen of bruiloften langer dan tot na tien uur muziek wilden laten maken, moesten daartoe een speciale vergunning bij het stadsbestuur halen en natuurlijk extra betalen als op die dag na tien uur gedanst werd.

Ik ga in ieder geval aan de slag met zo’n boek voor Wehl en voor Zevenaar.

Hebt u nog oude foto’s, herinneringen of tekstbijdragen? Laat dat dan even via een emailtje weten.

 

Straatnamenboeken in de Liemers

Zoals uit mijn bibliografie blijkt., heb ik tot nu toe voor Wehl en Zevenaar zo’n boek gerealiseerd. Ik ben graag bereid om andere verenigingen in de Liemers te helpen zo’n boek ook voor hun gebied voor te bereiden, als daar belangstelling voor bestaat en indien er een clubje medewerkers meehelpt.

In ieder geval ga ik – nu de voormalige gemeente Angerlo sinds 2005 is samengevoegd met Zevenaar – proberen de gegevens uit die voormalige gemeente op dezelfde wijze uit te brengen.

 

Wereldoorlog II

Het is reeds lang mijn wens om een afsluitend boek te maken voor de Liemers over dit onderwerp. Op de laatste vergadering van het Verband van de Liemerse Heemkundekringen is afgesproken om een begin te maken met de voorbereiding. Ik zal samen met Edwin Sweers een voorstel voor de volgende vergadering voorbereiden.

Mogelijk dat het onderwerp wordt uitgebreid met WO I en de daartussen gelegen tijd.